Danh sách liệt sĩ thuộc C3/D2 E/27 B5 Hy sinh ngày 19 tháng 8 năm 1968 tại Quảng Trị

 

Danh sách liệt sĩ thuộc C3/D2 E/27 B5 Hy sinh ngày 19 tháng 8 năm 1968 tại Quảng Trị

 


 TT

TÊN VÀ NĂM SINH

Quê Nghệ An

Nh. Ngũ

TÊN BỐ, MẸHOẶC VƠ

1

Nguyễn Hoàng Quế

1952

Thái Hòa- Nghĩa Đàn

4.1968

Nguyễn Hồng Phú

2

Đặng Ngọc Du

1950

Qùynh Hồng- Q.Lưu

4.1968

Hoàng Thị Rặt

3

Nguyễn văn Tiên

1949

Qùynh Hồng- Q .Lưu

4.1968

Nguyễn Văn Phú

4

Vũ Văn Thực

1947

Qùynh Hải- Quỳnh Lưu

4.1968

Vũ Nông

5

Nguyễn Ngọc Thố

1948

Qùynh Tam- Quỳnh Lưu

4.1968

Nguyễn Ngọc Phố

6

Trần Văn Đức

1950

Qùynh Tamg- Q.Lưu

4.1968

Trần Văn Sáu

7

Hồ Văn Tống

1950

Qùynh Lâm- Quỳnh Lưu

4.1968

Hồ Thị Lài

8

Nguyên Ngọc Nam

1950

Nghi Trung- Nghi Lộc

4.1968

Nguyễn Văn Lâng

9

Hồ Văn Minh

1948

Qùynh Hải- Quỳnh Lưu

4.1968

Hồ Văn Chiêm

10

Nguyễn Văn Cự

1947

Hông Phương - Yên Lạc Vĩnh Phú

7.1967

Nguyễn Văn Chung

11

Hồ Đình Ngọc

1949

Qùynh Lâm- Quỳnh Lưu

4.1968

Hồ Đình Xứng

12

Hồ Phi Hùng

1948

Qùynh Văn- Quỳnh Lưu

4.1968

Hồ Thúc

13

Phạm Văn Đảng

1949

Qùynh Sơn- Quỳnh Lưu

4.1968

Phạm Thiều

 

Các tin khác