Thơ: Hồ Tấn Phong (phần 2)

 

Qua Bến Hải 

        Hai đầu bom cắt lối đi

Một dòng Bến Hải rầm rì nước reo

    Qua sông những lúc nguy nghèo

Mà sao lòng vẫn mến yêu lạ thường

     Hỡi dòng sông của buồn thương

Quặn lòng đau mấy năm trường cách xa

     Ta đi rửa hận nước nhà

Cho đôi bờ lại hiền hoà bên nhau

                              Quảng Trị, 1969

  

 

Các tin khác