THÔNG BÁO

                                        BAN LIÊN LẠC TT                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  TRUNG ĐOÀN 27 TRIỆU HẢI                        Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                           TẠI TP HỒ CHÍ MINH

                                                                                   TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2013

                                

THÔNG BÁO

 

Thường trực Ban LLTT Trung đoàn 27 tại TP HCM và miền Đông Nam Bộ: Đề nghị các đồng chí Trưởng chi hội thành phố Hồ Chí Minh (đ/c Kha), Bình Dương (đ/c Công), Đồng Nai (đ/c Thiêp), Bình Thuận (đ/c Mão). Lập danh sách các đ/c thương binh (hạng A,B), chất độc Dacam, thân nhân các gia đình liệt sỹ của chi hội bằng văn bản gửi về thường trực Ban tổng hợp trước ngày 10/7/2013 chuẩn bị kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/1947- 27/7/2013.

 

Trân trọng thông báo!

                                                                                                                TM Thường trực  

                                                                                                                     Trưởng Ban

 

                                                                                                                  Trần Đình Nhâm

 

...........................................................................................................................................................

 

 

 

Các tin khác